1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

2020 YILI 1. ÇAĞRISI

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile;
- Yeni bir ürün üretilmesi,
- Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya
- Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen;
- 600.000 TL bütçe ve
- 18 ay süre ile sınırlı
- ilk 3 projenin
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile;
- rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
- ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
- proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
- Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
- Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları da 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linkte belirtilen teknoloji alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

- Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
- Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
- İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
- Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.

2. Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın (hakemsiz değerlendirme) reddedilir.
- Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
- Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
- Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
- Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
- Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli yoktur.

3. Hakem değerlendirmesi sonrasında, ikinci maddede belirtilen kritik tespitlerin yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.

4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 50 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.

5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.

6. İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.
- Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
- Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
- ("Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan)Linkte sunulan Öncelikli Alanlarda Olması

7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi02.01.2020
Ön Kayıt Son Tarih*10.02.2020 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi02.03.2020 (Saat 17:00)

*: Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Proje başvuru ve değerlendirme safhaları;

- On-line proje başvurusu yapabilmek için destek başvurusunda bulunan kuruluş tarafından PRODİS ‘e kayıt olunur, sisteme giriş yapılır, yeni proje tanımlanır ve ön bilgileri (A.1. Bölümü) girilir.

- PRODİS’ e proje ön bilgileri girildikten sonra sistemin ürettiği Proje Ön Kayıt Formu alınır, ekleri ile birlikte kuruluş tarafından TÜBİTAK’a gönderilir.

- MADES (Teydeb Mali Denetim ve Sözleşmeler Müdürlüğü) Mali Uzmanı tarafından kontrol edilir.

- Uygunsa ve eksik evrak da yok ise MADES mali uzmanı tarafından proje ön kaydı yapılır. Eksik evrak var ise istenir ve tekrar mali uzman tarafından kontrol edilir.

- Tübitak tarafından verilen süre içerisinde kuruluş, on-line proje başvurusunu yapar. 1507 Programı - AGY101 formundaki tüm bölümlere ilişkin bilgiler PRODİS üzerinden sisteme girilerek başvuru yapılır. Proje başvuru tarihi ve saati gönder butonuna basıldığı an olarak sistemde tutulur.

- Teknoloji grubu komite sekreteri tarafından Proje Teknik Uzmanı atanır.

- Proje teknik uzmanı tarafından proje ön değerlendirmesi yapılır.

- Değerlendirme sonucunda AGY101 formu içeriği yeterli bulunmaz ise kuruluştan revizyon istenir ve tekrar değerlendirilir.

- İçerik yeterli bulunduğunda proje teknik uzmanı tarafından proje hakem değerlendirmesi gerektirecek durumda görülür ise Teydeb tarafından on-line olarak hakem atanır. Projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarına uygun hakemler ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) den ve Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi üyelerinin önerileriyle atanır. Belirlenen hakemler kuruluşa bildirilir.

- Hakemler kuruluş ziyaretini yapar. Kuruluş proje personeli hakemlere proje hakkında bilgi verir.

- Hakemler değerlendirme raporlarını (Proje Öneri Değerlendirme Raporu AGY201) hazırlayarak PRODİS üzerinden TÜBİTAK’ a gönderir.

- Proje teknik uzmanı tarafından komite öncesi hazırlık yapılır.

- Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi Toplantısı yapılır. Komite Üyeleri toplantı öncesi, görüşülecek projelere on-line ortamda ulaşabilmektedirler ve proje ile ilgili bilgi sahibi olarak toplantıya katılırlar. Komite toplantısından;
a) Revizyon kararı çıktı ise süreç komite öncesi hazırlık sürecine döner ve oradan devam eder.
b) Ret kararı çıktı ise değerlendirme kriterlerini baz alan gerekçeli ret yazısı firmaya gönderilir. Proje Değerlendirme Süreci sona erer.
c) Destek kararı çıktı ise Teydeb tarafından izleyici atanır.

- Destek kapsamını da içeren destek karar yazısı ve proje sözleşmesi kuruluşa gönderilir.

- Kuruluş tarafından iki nüsha proje sözleşmesi imzalanır ve TÜBİTAK’a gönderilir.

- Sözleşme TÜBİTAK tarafından imzalanır ve bir nüshası kuruluşa gönderilir.

- Proje Öneri ve Değerlendirme Süreci sona erer. Destek süreci başlar.

Yukarıda anlatılan sürece ait şemayı buradan indirebilirsiniz.

Bu bölümde, desteklenen projeler için tek döneme ait izleme ve destek süreci anlatılmaktadır. Projeler altışar aylık dönemler halinde firma ziyareti yapılarak izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin her bir dönemi için aynı süreç işleyecektir. Projenin son döneminde ise sonuç raporu da AGY301 formuna eklenecektir. Destek ve izleme sürecinin safhaları şu şekildedir;

- Kuruluşta arge projesi kapsamındaki faaliyetler ve gerçekleşmelere ilişkin AGY301 formu sunulması için hazırlık yapılır.

- Kuruluş tarafından Arge Yardımı İstek Formu AGY301, PRODİS üzerinden online olarak TÜBİTAK’a gönderilir.

AGY301 formu aşağıdaki üç rapordan oluşur.
1- Dönem Raporu,
2- Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) ve
3- Proje Sonuç Raporu (AGY 351)

- Kuruluş, AGY301 formunu online olarak gönderdikten sonra sistem tarafından üretilen “Elektronik Dönem Takip Numarası” nı Dönem Raporunun ilk sayfasına yazıp ıslak imzalı olarak basılı şekilde TÜBİTAK’a gönderir.

- Proje teknik uzmanı tarafından AGY301 in ön değerlendirmesi yapılır.

- AGY301 yetersiz bulunursa kuruluştan revizyon istenir. Kuruluş, revizyon talebine göre eksiklikleri giderir. AGY301 yeterli bulunduğunda bir sonraki safhaya geçilir.

- Bir sonraki safhada AGY301 online ortamda izleyiciye gönderilir. Bunun yanında mali değerlendirmesi için de TEYDEB MADES (Teydeb Mali Denetim ve Sözleşmeler Müdürlüğü) ne gönderilir.

- İzleyici dönem dosyasını inceleyerek kuruluş ziyaretini yapar. Değerlendirme raporunu (AGY401) TÜBİTAK’a online ortamda gönderir.

- Diğer yandan Mades Mali Değerlendirme Uzmanı dönem dosyasının mali denetim için uygun olup olmadığını kontrol eder. Noksanlık varsa kuruluştan tamamlaması istenir. Bundan sonra mali değerlendirme uzmanı dönem dosyası (Arge Yardımı İstek Formu AGY301) in mali değerlendirmesini yapar. “Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu” düzenlenir ve dosya Proje Teknik Uzmanına gönderilir.

- Proje teknik uzmanı son değerlendirme safhasında, Arge Yardımı İstek Formu AGY301’i ve izleyiciden gelen Dönemsel izleme Raporu AGY401’i inceler. Projenin amacına uygun yürüyüp yürümediğine bakar.

- Proje amacına uygun yürüyorsa, Proje teknik uzmanı “Desteklemeye Esas Harcama Tutarı Onay Formu” nu düzenler ve veri ofisine gönderir.

- Veri ofisinde “Dönemsel Ödeme Bildirimi” hazırlanır.

- TEYDEB Başkanlığı onay verir. Onay ödeme için MADES Ödeme Ofisine aktarılır.

- MADES Ödeme Ofisi ödeme sürecini gerçekleştirir. Destek tutarıyla ilgili açıklamalar kuruluşa bu aşamada mail yoluyla bildirilir. Kuruluştan vergi ve SGK borcu yoktur belgeleri istenir. Projenin dönemsel izleme süreci sona erer.

- Eğer proje amacına uygun yürümüyorsa Proje Teknik uzmanı dosyayı Komiteye sunar.

- Komite projeyi yürürlükten kaldırabilir. Bu durumda süreç sona erer.

- Komiteden farklı kararlarda çıkabilir. Örneğin süre uzatımı gibi. Karara göre ilgili süreç tekrarlanır.

Yukarıda anlatılan sürece ait şemayı buradan indirebilirsiniz.

1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında;

- başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi,

- desteklenen projelere bütçesinin %10’u kadar genel gider ödenmesi,

- birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi

gibi avantajlar sağlandı.

İşletmelere, en az ikisi ortaklı proje olmak kaydıyla ilk beş projelerinde programdan destek alma imkanı tanınmıştır. Bu proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ (Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) ler programa başvurabilirler.

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): “İkiyüzelli kişiden az” yıllık çalışan istihdam eden ve “yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosu 125 milyon Türk Lirasını” aşmayan işletmelerdir.

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinden takip edilebilir.

Transfer Ödemesi Başvuru Koşulları ve Dikkate Alınması Gereken Hususlar


1. Transfer ödemesi sürecinin başlaması için ilk talebin kuruluş tarafından yapılması gereklidir.
2. Transfer ödemesi ilk talebi; dilekçe ve ekinde belirtilen tüm belgelerin eksiksiz şekilde kargo veya elden TÜBİTAK Genel Evrak Birimine ulaştırılması yoluyla gerçekleştirilecek olup, eksik evrakla yapılan başvurular için işlem yapılmayacaktır.
3. Transfer ödemesi talebi için mutlaka teminat gösterilmesi gerekmektedir.
4. Transfer ödemesi, her dönem için 2.000.000.-TL’yi (İki Milyon Türk Lirası) geçemez.
5. Transfer ödemesi talep tutarı belirlenirken; PRODİS’te (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) ilgili projeye ait Başvuru Bilgi Sayfasının - Kuruluş(lar) bölümünde yer alan “Desteklemeye Esas Kalan Maliyet” tutarı baz alınır. Transfer ödemesi talep tutarı ilgili sayfada yer alan “Desteklemeye Esas Kalan Maliyet” tutarının en fazla yüzde yirmi beşi (%25) kadar olabilir. Teminat tutarı ise, talep edilen transfer ödemesi tutarının en az (%25) fazlasına isabet eden tutar kadar olmalıdır.

ÖRNEK:
a) Desteklemeye Esas Kalan Maliyet Tutarı = 1.000.000.-TL
b) Transfer Ödemesi Talep Tutarı Maksimum= 1.000.000 * 0.25 = 250.000.-TL
c) Teminat Tutarı Minimum = 250.000 * 1,25 = 312.500.-TL

6. Sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanan projeye ilişkin ilk transfer ödemesi talebi projenin herhangi bir döneminde yapılabilir. İlk transfer ödemesinin yapıldığı dönemi izleyen dönemlerde, önceki dönem raporlarının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını takiben (PRODİS’te 99-TEYDEB Süreçleri Tamamlandı koduna geçtiğinde) firmadan transfer ödemesi talebi beklenmeksizin yeni transfer ödemesi gerçekleştirilir. Yapılacak yeni transfer ödemesi miktarı, destek kapsamına alınan proje bütçesinden geçmiş dönemlerin desteklemeye esas harcama tutarları çıkarıldıktan sonra kalan bütçenin yüzde yirmi beşi (%25) üzerinden yapılır. Bu ödemeler bir önceki dönemin destek tutarı ile yapılan mahsuplaşmayı takiben, mahsup sonrası kalan tutar düşürülerek gerçekleştirilir.

ÖRNEK:
a) Projenin İlk Dönemi 2014/1.
b) Transfer Ödemesi Talebi Projenin 1. Döneminde Yapılıyor
c) 2014/1. Dönem Desteklemeye Esas Kalan Maliyet Tutarı = 1.000.000.-TL
d) Firmaya yapılan Transfer Ödemesi Tutarı = 1.000.000 * 0.25 = 250.000.-TL
e) İlerleyen dönemde Firma tarafından TÜBİTAK’a sunulan 2014/1. Dönem raporu kabul ediliyor.
f) 2014/1. Dönemi Desteklemeye Esas Harcama Tutarı (Destek kapsamına alınan tutar) = 200.000.-TL
g) 2014/1. Dönemi Dönemsel Destek Tutarı = 200.000 * 0,75 (Destekleme Oranı) = 150.000.-TL
h) 2014/1. Dönemi Mahsup Sonrası Kalan Tutarı = 250.000 – 150.000 = 100.000
i) 2014/2. Dönemi Transfer Ödemesi Tutarı = ((1.000.000 – 200.000) * 0.25) – 100.000 = 100.000.-TL

7. Transfer ödemesinin TÜBİTAK tarafından aktarılacağı herhangi bir banka nezdinde transfer ödemesine özel bir hesap (proje transfer hesabı) açılmalıdır. Söz konusu hesabın yalnızca transfer ödemesine ilişkin olarak açılması ve ayrıca proje sözleşmesinde belirtilen dönemsel destek ödemelerinin yapıldığı IBAN nodan farklı bir hesap olması gerekmektedir.
8. Transfer ödemesi değerlendirme süreci ortalama 15-20 iş günü sürmektedir. (KGF teminatlarında ise KGF ve TÜBİTAK arasındaki yazışma süreçlerine istinaden değerlendirme sürecine yaklaşık 10 günlük bir süre eklenmektedir. Söz konusu değerlendirme süreci tamamlandığında firmaya transfer ödemesi talebinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğine dair e-posta bildiriminde bulunulur. Transfer ödemesi; söz konusu e-posta gönderim tarihi sonrasında ortalama 7-10 iş günü içinde yapılır.
9. Transfer ödemesinin desteklenen proje faaliyetlerinin kapsamı dışında kullanımı yasaktır.
10. Bütün transfer ödemesi süreçlerinde kuruluşların vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş (Vergi/SGK prim borcunun bulunmaması ve/veya ilgili kanun hükümleri kapsamında taksitlendirilmiş/yapılandırılmış) olması gerekmektedir.

Teminat hazırlama süreci, Proje Transfer Hesabının İşleyişinde Dikkat Edilecek Hususlar, Mahsuplaşma süreci ve Teminat ve Kefalet Mektubu İade Süreci gibi konularda daha fazla ayrıntı için Bilgi Notunu buradan indiriniz.


Not: Bu sayfada yer alan bilgiler https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi adresinde ve 2020 yılı 1. Çağrı dokümanında yer alan bilgilerden derlenmiştir.